EGAA EAGLES Vedtægter
 

§ 1 Navn, hjemsted og stiftelse
Foreningens navn er EGAA EAGLES og foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Foreningen er stiftet den 1. januar 1974.
 
§ 2 Formål
Foreningens formål er at virke til fremme af basketball i Hjortshøj/Egå/Skæring-området
 
§ 3 Organisation
Foreningen ledes af en bestyrelse
 
§ 4 Generalforsamling
4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
4.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. juni. Indkaldelse skal ske ved annoncering med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Stemmeret har alle aktive medlemmer, som er fyldt 15 år. Stemmeberettigede er desuden forældre/værger til medlemmer under 15 år, idet forældrepar kun har een stemme. Enhver fremmødt har kun een stemme. Udøvelsen af stemmeretten er dog betinget af, at medlemmet ikke er i kontingentrestance. Dokumentation for betalt medlemskab skal kunne forevises på forlangende.
4.3 Alle medlemmer, som er fyldt 15 år og som ikke er i kontingentrestance, er valgbare. 
4.4 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpel stemmeflerhed. Forslag om vedtægtsændring kan dog kun vedtages, såfremt det fremlægges på 2 på hinanden følgende hovedgeneralforsamlinger med mindst 8 dages og højst 10 ugers mellemrum, og på hver af disse generalforsamlinger godkendes med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed er et forslag bortfaldet.
4.5 Dirigenten bestemmer afstemningsmåde, men hvis blot eet medlem kræver det, skal der foretages skriftlig afstemning. 
4.6 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
(1) Valg af dirigent
(2) Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse
(3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
(4) Indkomne forslag
(5) Valg af bestyrelse, revisorer m.fl.
(6) Eventuelt
 
4.7 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 100 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til hovedbestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for hovedbestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåden gælder det samme som for hovedgeneralforsamlingen.
 
§ 5 Indberetning af vedtægtsændring
Enhver ændring af foreningens vedtægter skal indberettes til Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning, som påser, at ændringerne ikke er i strid med Folkeoplysningslovens bestemmelser.
 
§ 6 Regnskab og revision
6.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
6.2 Foreningens regnskab revideres af den eller de revisorer, som vælges på generalforsamlingerne. Dog gælder det, at alle afdelingers indberetninger til Århus Kommunes Fritids- og Kulturforvaltning vedr. offentlige tilskudsmidler ("tilskudsregnskab") skal revideres og påtegnes af en statsautoriseret revsior.
 
§ 7 Hæftelse
Såfremt der modtages offentlige tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven, hæfter afdelingsbestyrelsens medlemmer personligt for tilbagebetaling, dersom et tilbagebetalingskrav er gjort gældende som følge af retsstridig handling eller undladelse, som kan tilregnes pågældende som forsætlig eller groft uagtsom. I alle andre tilfælde hæfter bestyrelsens medlemmer ikke personligt for offentlige tilskud modtaget af afdelingerne.
 
§ 8 Tegningsregel
8.1 Foreningen tegnes af formanden i forening med kassereren.
 
§ 9 Medlemskab, karantæne og eksklusion
9.1 Enhver kan optages som aktivt eller passivt medlem. Aktive og passive medlemmer indmeldes i og udmeldes af afdelingerne.
16.2 Et medlem, som ikke har betalt kontingent, kan ekskluderes af foreningen.
 
§ 10 Nedlæggelse af foreningen
Forslag om nedlæggelse af foreningen skal vedtages af to på hinanden følgende ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, hvor forslaget ved skriftlig afstemning skal opnå mindst 2/3 af de afgivne stemmer. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler tilfalde idrætslige formål i foreningens område. Formålet fastsættes af den opløsende generalforsamling.
 
SÅLEDES VEDTAGET PÅ FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 16. MARTS 2016:
 

Egaa Eagles